برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه1991

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همینطوره ١٣٩٩/١٠/١٨
|

2 فعلا، در حال حاضر ١٣٩٩/١٠/١٨
|

3 کنار اومدن/ساختن/سرکردن با چیزی، ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

4 توهم زدن،
خیالاتی شدن،
سراب دیدن
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

5 بدرفتاری با کسی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

6 دردسرساز ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

7 اونو قال گذاشت؛
طرفو سر قرار کاشتن
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

8 یکی باید اینو به خودت بگه؛ ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

9 اصل حرفتو بگو؛
برو سر اصل مطلب؛
حرفتو بزن
١٣٩٩/٠٨/١١
|

10 همهمه ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

11 کابوس،
خوابِ بد،
بدخوابی
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

12 کم ظرفیت (درمورد نوشیدن مشروبات الکلی)
سبک وزن(در حوزه ورزشی)
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

13 خیلی زیاد،
یه دنیا،
یه عالمه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

14 زیادی نق زدن؛ غر زدن درحد مرگ ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

15 فرصت(شانس) برای بودن با کسی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

16 تحت تاثیر شرایط قرار گرفتن ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

17 قطع ارتباط
خاتمه دادن
پایان دادن
تمام کردن
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

18 شبانه روزی،
24ساعتِ روز و هرروز ِ هفته
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

19 بدگویی کردن،
بددهنی کردن،
پشت سر کسی حرف زدن
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|