محدثه1991

محدثه1991

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlikewise٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٨همینطورهگزارش
7 | 1
the time being٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨فعلا، در حال حاضرگزارش
0 | 0
live with it٠٧:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٩کنار اومدن/ساختن/سرکردن با چیزی،گزارش
2 | 0
see things٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٩توهم زدن، خیالاتی شدن، سراب دیدنگزارش
7 | 0
mean to some body٠٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦بدرفتاری با کسیگزارش
5 | 1
stood him up١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣اونو قال گذاشت؛ طرفو سر قرار کاشتنگزارش
5 | 0
you're one to talk٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٥یکی باید اینو به خودت بگه؛گزارش
2 | 1
get to the point١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١١اصل حرفتو بگو؛ برو سر اصل مطلب؛ حرفتو بزنگزارش
28 | 0
chatter٠٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٥همهمهگزارش
12 | 1
bad dream٠٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٠کابوس، خوابِ بد، بدخوابیگزارش
5 | 0
lightweight٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥کم ظرفیت ( درمورد نوشیدن مشروبات الکلی ) سبک وزن ( در حوزه ورزشی )گزارش
12 | 1
world of١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢خیلی زیاد، یه دنیا، یه عالمهگزارش
0 | 0
nag to death١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١زیادی نق زدن؛ غر زدن درحد مرگگزارش
0 | 0
have a shot with sb١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٨فرصت ( شانس ) برای بودن با کسیگزارش
5 | 0
heat of the moment١٤:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤تحت تاثیر شرایط قرار گرفتنگزارش
5 | 0
be done with١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣قطع ارتباط خاتمه دادن پایان دادن تمام کردنگزارش
12 | 0
twenty four seven١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦شبانه روزی، 24ساعتِ روز و هرروز ِ هفتهگزارش
5 | 0
badmouthing١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦بدگویی کردن، بددهنی کردن، پشت سر کسی حرف زدنگزارش
2 | 0