برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کوشکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 براده فلزات ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

52 زخم و قرحه ای كه بر سر و روی پدید آید ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

53 بمالی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

54 اين بيماريي است كه موي سر و ابرو و ريش را میریزاند تا پوست از موي برهنه گردد و اين بيماري از صفراي تُند گشته می باشد
هدایت المتعلمین فی طب صفحه 205
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

55 (الحاوي) = دركتاب صيدنه آمده است : قير را ازقعر درياها بيرون آورند و كشتي ها را با آن بيندايند ونوعي ازآن رابادوكها مي مالند و برخي هم زفت خشك راقيرگ ... ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

56 قانون ابو علی سینا : تف که دیگران آن را بزاق ما آن را تفث نامیده ایم ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

57 غار و غور - قار و قور ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

58 ذخیره خوارمشاهی : دست و پا ی و هم تن کشیدن و دراز کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

59 ذخیره خوارزمشاهی ص 163 : آنچه از درازا شکافته شود و یک شکاف بیش نباشد ١٣٩٧/٠١/١٥
|

60 ذخیره خوارزمشاهی ص 163: کوفتگی - خرد شده ١٣٩٧/٠١/١٤
|

61 از هم جدا شده ١٣٩٧/٠١/١٤
|

62 هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره خوارمشاهی ص 163 :
استخوان شکسته که دو قسمت شده
١٣٩٧/٠١/١٤
|

63 هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره خوارمشاهی ص 163 :
زخم تازه را جراحت گویند و اگر کهنه شود ریش گویند
١٣٩٧/٠١/١٤
|

64 هدایت المتعلمین فی طب ص 192و ذخیره خوارمشاهی ص 163 : :
زخم تازه را جراحت گویند و اگر کهنه شود ریش گویند
١٣٩٧/٠١/١٤
|

65 منقطع ١٣٩٧/٠١/١٢
|

66 خواب، رویا ١٣٩٧/٠١/١٢
|

67 اجزاء شبیه به هم
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

68 تغییر مزاج ، بیماری
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

69 واژه نامه پزشکی نیاکان :
گسلاندن= (بضم گاف و فتح سين) بريدن، پاره كردن رشته چيزي. گسلاننده: پاره كننده، كسي كه رشته اي را
بگسلاند . گسل: "بضم گ ...
١٣٩٧/٠١/٠٤
|

70 فرژه معادل کلمه فراشا یعنی لرزه می باشد ١٣٩٧/٠١/٠١
|

71 هدایه المتعلیمن فی طب : بن دندان ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

72 بحر الجواهر : آواز بینی
دیگشنری عربی به فارسی :صداي خرخر خوک , خرخر کردن , ناليدن
١٣٩٦/١٢/٢٩
|