Rad.Azin 🤔😉😋

Rad.Azin 🤔😉😋 اوین راد هستم کار اموز کانون زبان ایران کرمانشاه از دیکشنری ابادیس استفاده می کنم و خیلی برایم مفید بود

دیگه حرفی نیس 😂

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهget to know١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦فهمیدن حقایق شناخت پیدا کردنگزارش
48 | 5
get to know١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦شناخت پیداکردن ، فهنیدن حقایق گزارش
51 | 4
lasso١٤:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤طنابی ک کابوی ها برای شکار کردن گاو و اسب و. . . تو کارتونا رو مخشون می چرخوندن و می افتاد دور گردن حیوون بدبخت مادر مرده 😋😂😂😂😆گزارش
163 | 7
show somebody the ropes١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤Teach some persent to how do the works or jobsگزارش
53 | 6
contest١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥مسابقه، دعوا، اعتراض البته همه ی اینا از نوع فیزیکی میشه فک کنمگزارش
67 | 7
give up١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٦تسلیم شدن از انجام کاری پاپس کشیدن و. . . 😱😔گزارش
39 | 5
matter١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٦مهم بودن، از احترام برخورددار بودن و. . . البته بستگی ب جمله دارهگزارش
64 | 2
passenger١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥مسافرتی، مخصوص سفرگزارش
23 | 4
series١١:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٣ردیف . صف . سلسله . رشته. هر چیز به هم پیوسته کلاگزارش
71 | 8
broadcast١١:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٣پخش زنده ی رادیو یا تلویزیونگزارش
51 | 5
sale١١:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٣یعنی حراج یا آف بابا نگین این همه مغازه که نوشتن ندیدین تورو خدا 🤣🤣🤣گزارش
113 | 20
find out١١:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٣فک کنم میشه متوجه شدن یا فهمیدن به جمله بستگی داره 😉گزارش
99 | 8
fan١١:٢٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٣دوستدار یا هوادار و. . . پنکه ی اتوماتیک هم میشه بستگی به جمله دارهگزارش
44 | 2
web site١١:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٣وبسایت یا پایگاه متصل به شبکه اینترنتگزارش
71 | 3
جوک١٦:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٢٦حرفی که خنده و شور و نشاط در پی دارهگزارش
25 | 1
information١٦:٤٥ - ١٣٩٧/١١/١٣ازلاعات - داده ها یی که دریک مکان مثل محل کار و. . . . به ان پاسخ می دهند یا در اختیار مردم میگذارندگزارش
34 | 7
available١٦:٤٤ - ١٣٩٧/١١/١٣قابل دسترسی - دست یافتنیگزارش
55 | 3
available١٦:٤٢ - ١٣٩٧/١١/١٣دردسترس - قابل استفادهگزارش
46 | 3
rent١٦:٣٨ - ١٣٩٧/١١/١٣اجاره دادن مکانی یا به اجاره گرفتن مکانیگزارش
39 | 3
opera١٦:٣٦ - ١٣٩٧/١١/١٣همون ساز اپرای خودمونگزارش
28 | 7
liberty١٦:٣٥ - ١٣٩٧/١١/١٣ازادی از بردگی و. . .گزارش
21 | 4
statue١٦:٣١ - ١٣٩٧/١١/١٣پیکر - مجسمهگزارش
76 | 2
exciting١٦:٢٧ - ١٣٩٧/١١/١٣پرشور - هیجان انگیز - و. . . .گزارش
51 | 4
over١٦:٢٦ - ١٣٩٧/١١/١٣مافوق'بالایی سرتر از چیزیگزارش
46 | 3
captain١٠:٢٨ - ١٣٩٧/١١/١٠همون کاپتان خودمون ب فارسی 🤣گزارش
143 | 9

فهرست جمله های ترجمه شدهsnorkel١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
• This is the best snorkel at that price.
در این رنج قیمت این بهترین لوله ی غواصی است
74 | 13