lasso

/ˈlæsoʊ//læˈsuː/

معنی: طناب، خام، کمند، طناب خفت دار، کمند انداختن
معانی دیگر: لویشه، نهنگ، پالاهنگ، شولان

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: lassoes, lassos
• : تعریف: a long rope with a slipping noose on one end, used to catch running animals, esp. cattle and horses; lariat.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: lassoes, lassos, lassoing, lassoed
مشتقات: lassoer (n.)
• : تعریف: to catch with a lasso.

جمله های نمونه

1. The group learns to ride and lasso after a fashion.
[ترجمه گوگل]این گروه بعد از مد سواری و کمند را یاد می گیرد
[ترجمه ترگمان]این گروه یاد می گیرد که به دنبال یک مد حرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their goal is to lasso 000 pounds of edibles for the struggling Food Bank.
[ترجمه میلاد آتش زبان] هدف آنها این است که هزاران پوند مواد خوراکی برای بانک غذا در حال مبارزه مصرف کنند.
|
[ترجمه *] هدف ان فرد ها این است که 000 پوند مواد غذایی را برای بانک غذایی جهان است
|
[ترجمه گوگل]هدف آنها این است که 000 پوند مواد خوراکی را برای بانک غذا در حال مبارزه بخرند
[ترجمه ترگمان]هدف آن ها to پوند از خوراکی ها برای بانک جهانی غذا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By wielding his lasso in the White House, Ickes can help to stop Clinton from wandering off-message.
[ترجمه گوگل]آیکز با استفاده از کمند خود در کاخ سفید، می‌تواند به جلوگیری از سرگردانی کلینتون در خارج از پیام کمک کند
[ترجمه ترگمان]با به دست آوردن lasso در کاخ سفید، Ickes می تواند به متوقف کردن کلینتون از خارج از پیام کمک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Once, twice, and then again Mark tried to lasso the thrashing fish, and failed.
[ترجمه گوگل]یک بار، دو بار و سپس دوباره مارک سعی کرد ماهی کوبنده را با کمند بزند، و ناکام ماند
[ترجمه ترگمان]یکی دوبار، و دوباره مارک سعی کرد تا به دور کردن ماهی thrashing کند و شکست خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Process Lasso lets you do this right inside its built - in process viewer.
[ترجمه گوگل]Process Lasso به شما این امکان را می دهد که این کار را مستقیماً در نمایشگر پردازش داخلی خود انجام دهید
[ترجمه ترگمان]اورلاندو پروسه به شما این امکان را می دهد که این کار را در داخل کادر ساخت خود - در فرآیند ساخت آن انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Click and drag the left mouse button to lasso - select a group of characters.
[ترجمه گوگل]روی دکمه سمت چپ ماوس کلیک کرده و به کمند بکشید - گروهی از کاراکترها را انتخاب کنید
[ترجمه ترگمان]روی دکمه چپ ماوس چپ کلیک کرده و یک گروه از شخصیت ها را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Lasso - selecting a character will usually stop them in their tracks.
[ترجمه گوگل]کمند - انتخاب یک شخصیت معمولاً آنها را در مسیر خود متوقف می کند
[ترجمه ترگمان]Lasso انتخاب یک شخصیت معمولا آن ها را در مسیر خود متوقف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Feist sings: "words are like a lasso, you're an instrumental tune. "
[ترجمه گوگل]فیست می خواند: "کلمات مانند کمند هستند، تو یک آهنگ ساز هستی "
[ترجمه ترگمان]Feist آواز می خواند: \" کلمات مثل کمند هستند، شما یک آهنگ سازی هستید \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Lasso Tool should not be used when using a laptop to file pictures.
[ترجمه گوگل]ابزار Lasso نباید هنگام استفاده از لپ تاپ برای ثبت تصاویر استفاده شود
[ترجمه ترگمان]ابزار اورلاندو نباید زمانی که از یک لپ تاپ برای فایل عکس استفاده می کند مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Saddle up as Zeke and ready your six-shooter, lasso and. . . space rifle.
[ترجمه گوگل]به عنوان Zeke زین کنید و شش تیرانداز، کمند و خود را آماده کنید تفنگ فضایی
[ترجمه ترگمان]زین رو به عنوان زیک آماده کن و اون تفنگ six و تفنگ فضایی رو آماده کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Use the necessary instrument Polygonal Lasso Tool to outline the mask contour.
[ترجمه گوگل]از ابزار لازم Polygonal Lasso Tool برای ترسیم کانتور ماسک استفاده کنید
[ترجمه ترگمان]از ابزار لازم برای استفاده از ابزار Lasso برای ترسیم خطوط ماسک ماسک استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. OK, First select the LASSO TOOL (L) and make sure the selection type is 'ADD TO SELECTION'.
[ترجمه گوگل]خوب، ابتدا ابزار LASSO (L) را انتخاب کنید و مطمئن شوید که نوع انتخاب "ADD TO SELECTION" است
[ترجمه ترگمان]بسیار خوب، ابتدا ابزار lasso (L)را انتخاب کرده و اطمینان حاصل کنید که نوع انتخاب به SELECTION اضافه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Futuristic cowboy straddles a rocket attempting to lasso various robot - cattle.
[ترجمه گوگل]گاوچران آینده نگر با موشکی در حال تلاش است تا ربات های مختلف - گاو را با کمند کند
[ترجمه ترگمان]گاوچران Futuristic یک راکت است که تلاش می کند تا یک روبات مختلف را به سمتش پرت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Feist sings: "words are like a lasso, you're an instrumental tune. " In other words, somebody is not talking.
[ترجمه گوگل]فیست می‌خواند: "کلمات مانند کمند هستند، تو یک آهنگ ساز هستی " به عبارت دیگر، کسی صحبت نمی‌کند
[ترجمه ترگمان]Feist آواز می خواند: \"کلمات مثل کمند هستند، شما یک آهنگ سازی هستید\" به عبارت دیگر، کسی صحبت نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Note: Process Lasso is NOT intended to be a task manager replacement!
[ترجمه گوگل]توجه: Process Lasso به عنوان جایگزین مدیر وظیفه نیست!
[ترجمه ترگمان]توجه: به عنوان جایگزینی مدیر وظیفه ای طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

طناب (اسم)
loop, cord, rope, tow, lasso, lariat

خام (اسم)
lasso, lariat

کمند (اسم)
snare, tether, snarl, lasso, lariat, noose, springe

طناب خفت دار (اسم)
lasso

کمند انداختن (فعل)
lasso

تخصصی

[کامپیوتر] کمند- ابزار انتخاب که معمولاً در برنامههای نقاشی وجود دارد . شکل آن مانند طناب قلابداری است و هنگامی که در ناحیه ی خاصی مورد نیاز باشد، از آن استفاده می شود. ضمن آنکه لازم نیست این ناحیه مستطیلی شکل باشد. پس از انتخاب تصویر کمند، ماوس را به اطراف ناحیه ی مورد نظر ببرید، پس از تعریف ناحیه ی مورد نظر، می توانید هر نوع عملیات ممکنی را انجام دهید، عملیاتی مانند تغییر مقیاس، حرکت، دوران، اغییر رنگ و به کار گیری صافی. مهارت کاربر در کار با ماوس، نقش مهمی در به کارگیری ابزار کمند دارد . اگر در استفاده از ماوس مشکل داشته باشید، احتمالاً ترجیح می دهید که برنامه ی نقاشی عصای سحرآمیزی را در اختیارتان قرار دهد تا با نیازهای شما تناسب بیشتری داشته باشد.

انگلیسی به انگلیسی

• rope with a noose at one end which is used to capture cattle; tool in a graphics program which allows one to make a freehand selection of part of an image (computers)
capture with a lasso, capture by throwing a rope with a noose at one end
a lasso is a long rope with a noose at one end, used especially by cowboys for catching cattle and horses.
if you lasso an animal such as a cow or horse, you catch it by throwing the noose of a lasso round its neck and pulling it tight.

پیشنهاد کاربران

You see that spike of rock over there? We must try to lasso it with a rope.
اون تیزیِ صخره رو اونجا می بینی؟ ما باید سعی کنیم یه طناب رو به اونجا گیر بدیم.
Lasso regression: رگرسیون لاسو
a long rope to catch running animals
طناب بلند برای گرفتن حیوانات در حال حرکت
sentences :somepeople in the circus use lasso to catch animals .
جمله :برخی از افراد در سیرک از lasso برای صید حیوانات استفاده می کنند.
لایک کن👍😉❤
بَرکَمَندیدن.
طنابی برای گرفتن اسب ها

A lasso Is long rope used for catch ing cows and horses
Plz like
Is a long rope used for catching cows and horse
معنی ( طنابی ک به گردن حیواناتی مانند گاو و اسب می اندازند برای شکار ) کانون زبان ( Reach 3 )
کمند. طنابی که در انتهایش حلقه دارد برای رام کردن اسب و. . .
The cow boys use that rope to catch horse cow . . . .
طناب برای گرفتن حیواناتی مانند گاو و اسب.
🐴🐄🧗‍♀️
طنابی ک کابوی ها برای شکار کردن گاو و اسب و. . . تو کارتونا رو مخشون می چرخوندن و می افتاد دور گردن حیوون بدبخت مادر مرده 😋😂😂😂😆
طناب خفت دار ( اسم )
Is long rope used for catching cows and horses
طنابی برای گرفتن حیواناتی مانند گاو و اسب
گرفتن اسب از سوی طناب
به کمند گرفتن برای گاو اسب
Is long rope used for catch ing cows and horses
طناب بلند برای گاو بازی
ی طناب بلند که استفاده میشه برای گرفتن گاوها و اسب ها
طناب حلقه شده ( کمند )
طناب ویا ریسمانی برای گرفتن اسب ویا گاو ( برای کابوی ها )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٠)

سوال های مرتبط