برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mini767

A student in👇

Kashmar Higher Education Institute

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ورق زدن(درمورد خواندن یک کتاب)
سرسری رد شدن
١٤٠٠/٠٤/١٨
|

2 اعلام کردن ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

3 موفقیت ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

4 پروسه
روند
١٤٠٠/٠٤/١٦
|

5 بی‌ادبانه ١٤٠٠/٠٤/١٥
|

6 با اهمیت ١٤٠٠/٠٤/١٥
|

7 راه فرار ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

8 رو به رو کردن
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

9 دستورالعمل ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

10 زبردستان ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

11 زیردستان ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

12 هِشت ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

13 افرینش، مخلوق ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

14 سیلی خوردن ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

15 قبا ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

16 درگاه ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

17 دُوْریٖ خیلی جالب بود افرین
Dowry
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

18 دریافت کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

19 وادار کردن به کاری ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

20 بلااستفاده ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

21 شخصی که مشتاق چیزی ست.
Information hound
شخصی که مشتاق فهمیدن اطلاعات است.
١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

22 برتر ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

23 قرار دادن ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

24 مورد علاقه ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

25 برایند ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

26 Social scientist
جامعه شناس
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

27 Number 10
گروه ده نفره
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

28 Half of book
نیمی از ماجرا/موضوع

حدس میزنم با توجه به بافت جمله به معنای ماجرا یا موضوع هم باشه
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

29 پذیرفته شده ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

30 انضباط ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

31 regional actors
مدعیان منطقه ای
١٣٩٩/١٢/١٥
|

32 به شدت ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

33 بازه ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

34 داروی بی‌اثر ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

35 Taking sth
مصرف کردن چیزی(ماده خوراکی)
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

36 تو بازی carrom به مهره ها میگن chip ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

37 اَبله
احمق
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

38 English home
خانه فردی که مقیم انگلستان است
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

39 ادغام ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

40 عامیانه: یه کمی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

41 ترفند ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

42 فریبنده ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

43 نگرش ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

44 تحریک کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

45 بی اثر ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

46 غیر قابل انکار ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

47 اثبات شدن ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

48 مهمترین خبر ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

49 متغیر ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

50 مسابقه ١٣٩٩/٠٨/١٦
|