register with

پیشنهاد کاربران

در بافت خدمات درمانی، به معنای نوبت گرفتن است.
در برخی مواقع - - >> در ذهن نقش بستن یا ثبت شدن
نام نویسی برای امری مثلا ویزیت پزشک،
سر و کار داشتن
فهمیدن، درک کردن، اثر گذاشتن بر کسی/چیزی، کسی را تکان دادن، مهم جلوه پیدا کردن

سوال های مرتبط