مینا سوسوزلو

مینا سوسوزلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsnowball٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠١منتشر شدن، تکثیر شدنگزارش
7 | 0
result in٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٩حاصل شدن ازگزارش
2 | 1
dormant٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٧در خاموشی فرو رفتنگزارش
5 | 0
choose over٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٦ترجیح دادن کسی به فرد دیگرگزارش
14 | 0
codependent٠٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فداکاریگزارش
2 | 1
martyrdom٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٦از خود گذشتگیگزارش
7 | 1
codependent٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فداکارگزارش
0 | 2
defective٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٥نارسایی Defective mitral valve نارسایی دریچه ی مترالگزارش
5 | 0
frame٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤Light frame سبک وزن، اندام نحیف He was of light frameگزارش
0 | 0
outside٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩اطرافگزارش
5 | 0
drag down٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨کاهش دادنگزارش
16 | 0
brittle behavior٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رفتار سرد و بی احساسگزارش
0 | 0
register٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧تعبیر شدنگزارش
7 | 0
dense٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧مقاوم در برابر فهمیدنگزارش
12 | 0
go over head١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧پیش مقام بالاتر رفتن ( بدون طی مراتب اداری )گزارش
7 | 1
tiny٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣کم ارزشگزارش
2 | 1
descend into٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣تنزل پیدا کردن You descended into a physical body شما به جسم فیزیکی تنزل پیدا کردیدگزارش
2 | 0
tapestry٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣تار و پودگزارش
0 | 1
divine assistance٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢امدادهای غیبیگزارش
0 | 0
meditating٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢١تمرکز برگزارش
2 | 0
flow out١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢١تخلیه شدنگزارش
0 | 0
enlarged٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠متورمگزارش
9 | 1
spill out٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٩فوران کردنگزارش
5 | 0
should٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٩به صورت جمع، به معنی قوانین Shouldsگزارش
12 | 1
place٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٩وضع کردنگزارش
0 | 1
direct١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/١٩تمام و کمال گزارش
16 | 1
channelings١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٩مکاشفه، مدیتیشنگزارش
0 | 0