برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهیار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گسترده شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

2 ناعدالتی.
حکم را طوری ارسال کردن که به نفع کس دیگر باشد.
چه قد سخت بودااا😓😓😱
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

3 اوضاع وخیم ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

4 باعث ناراحت شدن کسی شدن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

5 به اتمام رساندن روابط عاشقانه(relationship) ١٣٩٧/٠٥/١٣
|