برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیده معمارباشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طرف مقابل ١٤٠٠/٠٤/١١
|

2 مشابه با... ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

3 ایجاد شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

4 در ریاضی: تولید کردن، مولد ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

5 نظریه فلوکه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 اضافی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

7 به طور دقیق ١٣٩٨/٠١/١٣
|

8 سنجیدن-سنجش ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

9 نامتقارن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

10 یکنواخت ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

11 در پرتاب سکه:شیر ١٣٩٧/١٢/٢١
|

12 از حاشیه در اوردن ١٣٩٧/١٢/١٧
|

13 بر حسب ١٣٩٧/١٢/١٦
|

14 در صدر ١٣٩٧/١١/١٨
|

15 ذات- ماهیت ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

16 perfect ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

17 محدودیت ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

18 زمین امار ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

19 در آمار: همشار ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|