برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیده معمارباشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشابه با... ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

2 ایجاد شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

3 در ریاضی: تولید کردن، مولد ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

4 نظریه فلوکه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 اضافی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

6 به طور دقیق ١٣٩٨/٠١/١٣
|

7 سنجیدن-سنجش ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

8 نامتقارن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

9 یکنواخت ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

10 در پرتاب سکه:شیر ١٣٩٧/١٢/٢١
|

11 از حاشیه در اوردن ١٣٩٧/١٢/١٧
|

12 بر حسب ١٣٩٧/١٢/١٦
|

13 در صدر ١٣٩٧/١١/١٨
|

14 ذات- ماهیت ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

15 perfect ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

16 محدودیت ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

17 زمین امار ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

18 در آمار: همشار ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|