برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا جهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چند بازو ، به علت نشانه ی جمع �ان� که با کلمه ی بازو جمع بسته شده . ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

2 بی اعصاب
کسی که پرخاش می کند
و فحش می دهد
١٣٩٨/١٠/١٦
|

3 دو معنی دارد ، کم وزن و روش و شیوه ١٣٩٨/١٠/١٦
|

4 رفتاری که انسان دارد و در آن قدرت نه گفتن بالایی دارد و نظرات قطعی دارد . ١٣٩٨/١٠/١٦
|

5 رفتاری همراه با منطق یعنی در این نوع رفتار قبل از انجام کار ها تفکر صورت می گیرد ١٣٩٨/١٠/١٦
|

6 رفتاری خشن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

7 رفتاری همراه با خجالت، شرمساری و شرمندگی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

8 رو به رو ، همسان ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

9 مایه ی افتخار ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

10 بخش یا قسمتی از شب ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

11 مجبور می کرد ١٣٩٨/٠٩/١٧
|