مهرسا بابادی

مهرسا بابادی 12ساله، ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdot١٦:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩نقطهگزارش
7 | 0
CAT١٦:٥٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٩گربهگزارش
28 | 1
whiteboard١٥:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩تخته سفیدگزارش
23 | 0
blackboard١٥:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩تخته سیاهگزارش
23 | 1
picture١٥:٥٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عکس، نقّاشی، تصویرگزارش
23 | 1
door١٥:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩درگزارش
16 | 1
میتوکندری١٦:١٤ - ١٣٩٨/١٢/٢١Mitochondrionگزارش
25 | 0
شبکه ی اندوپلاسمی١٦:١٤ - ١٣٩٨/١٢/٢١Endoplasmic Reticulumگزارش
9 | 0
غشای پلاسمایی١٦:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢١Plasma Membranaگزارش
14 | 1
flask١٦:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٢١فلاسکگزارش
14 | 1
cytoplasm١٦:١١ - ١٣٩٨/١٢/٢١سیتوپلاسمگزارش
14 | 0
cell١٦:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٢١سلولگزارش
23 | 1
moquette١٦:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢١موکتگزارش
14 | 1
control١٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢١کنترلگزارش
12 | 1
atmosphere١٦:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٢١اتمسفرگزارش
16 | 1
home١٦:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢١خانه ( فقط بخشهای داخلی آن )گزارش
34 | 1