مهرسا بابادی

مهرسا بابادی 12ساله، ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهliving room١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٤اتاق نشیمن، هال، اتاق پذیراییگزارش
30 | 1
mirror١٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٤آیینه، آینه🗳گزارش
16 | 1
pineapple١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٤آناناس🍍گزارش
12 | 1
cooking١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٤آشپزی کردنگزارش
23 | 2
coconut١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٤نارگیل🥥گزارش
32 | 1
fruit١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٤میوهگزارش
21 | 1
cheese١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٤پنیرگزارش
18 | 1
milk١٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٤شیرگزارش
9 | 1
خوردن٠٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٤eatingگزارش
16 | 1
tea٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٤چایگزارش
12 | 1
at the circus١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٣در سیرکگزارش
9 | 1
i feel sick١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٣حالم خوب نیست.گزارش
41 | 2
nice to meet you sam١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣از دیدنت خوشحالم، سَم.گزارش
12 | 1
rice paddy١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٣شالیزارگزارش
25 | 1
that's too bad١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٣خیلی بده.گزارش
30 | 1
what's wrong١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٣مشکل چیه؟گزارش
147 | 2
vet١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٣دامپزشک.گزارش
34 | 1
e mail address١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢آدرس ایمیلگزارش
12 | 2
call١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٢زنگ زدن/صدا کردنگزارش
21 | 1
climb a tree١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٢بالارفتن از درختگزارش
18 | 1
mobile phone١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢تلفن همراهگزارش
28 | 3
orange juice١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٢شربت پرتقالگزارش
28 | 5
mail carrier١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٢پستچیگزارش
23 | 1
kebab١٦:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٢کبابگزارش
12 | 1
drive a car١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٢راندن ماشینگزارش
18 | 1
sing a song١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٢آواز خواندنگزارش
60 | 1
make a sandwich١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٢درست کردن ساندویچگزارش
18 | 1
doctor١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٢دکتر، پزشکگزارش
12 | 1
IT١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٢او ( برای اشیاء و حیوانات استفاده می شود. )گزارش
23 | 2
play basketball١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٢بازی بسکتبالگزارش
16 | 2
draw a picture١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٢نقّاشی کشیدنگزارش
12 | 2
play the guitar١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٢گیتار زدنگزارش
14 | 1
use a fork١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٢استفاده کردن از چنگالگزارش
16 | 1
at the stationery store١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٢در فروشگاه لوازم تحریرگزارش
7 | 1
emily١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢اِمیلی ( یک اسم مونّث )گزارش
21 | 1
you're welcome١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٢خواهش میکنم.گزارش
44 | 1
stop١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢ایست!گزارش
12 | 1
soup١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٠١سوپگزارش
7 | 1
in the meadow١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠١در علفزارگزارش
5 | 1
bless you١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٠١عافیت باشه!گزارش
44 | 1
in the neighborhood١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠١در همسایگیگزارش
5 | 1
sweater١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠١پلیور، ژاکتگزارش
9 | 1
big and small١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١بزرگ و کوچکگزارش
9 | 1
on the farm١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٠١در مزرعهگزارش
32 | 1
goat١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠١بُزگزارش
7 | 1
penguin١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١پنگوئنگزارش
12 | 1
pencil box١٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠١جعبه ی مدادها، جامدادیگزارش
14 | 1
shapes and colors١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٠١شکلها و رنگهاگزارش
9 | 1
find them١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠١پیدایشان کن.گزارش
14 | 1
count them١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠١بشمارشان.گزارش
23 | 1