مهرسا بابادی

مهرسا بابادی 12ساله، ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhere you are١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠١بفرمایید.گزارش
133 | 3
elbow١٠:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٠١آرنجگزارش
32 | 1
eleven١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٠١یازدهگزارش
5 | 0
playtime٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١وقت بازی، زمان بازیگزارش
12 | 0
sorry٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١ببخشید، متاسّفم، عذر میخواهم.گزارش
28 | 1
jump rope٠٠:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٠١طنابِ بازیگزارش
16 | 1
CAR٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٠١اتومبیل، خودرو، ماشینگزارش
12 | 0
my toys٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٠١اسباب بازی های منگزارش
44 | 1
toy box٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٠١جعبه ی اسباب بازی هاگزارش
21 | 2
teddy bear٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٠١خرس عروسکیگزارش
21 | 1
doll٠٠:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٠١عروسکگزارش
16 | 1
ANT١٩:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٩مورچهگزارش
14 | 1
bag١٩:٤٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩کیفگزارش
21 | 0
donut١٩:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دونات، پیراشکیگزارش
28 | 1
brother١٩:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩برادرگزارش
16 | 1
bear١٩:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خرسگزارش
18 | 3
افسانه١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩داستان، قصّهگزارش
25 | 1
head١٧:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩سرگزارش
39 | 1
fingers١٧:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩انگشتان دستگزارش
23 | 1
knees١٧:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩زانوهاگزارش
60 | 1
درسا١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩مثل مرواریدگزارش
14 | 1
hand١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دستگزارش
21 | 1
مهشید١٧:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٩مثل ماه، هاله ی نور دور ماهگزارش
14 | 1
پارسا١٧:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩کسی که گناه نمیکند، پرهیزکار، پاکگزارش
39 | 1
محمد١٧:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ستایش شدهگزارش
32 | 1
i have ten fingers١٧:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩من ده انگشت دست دارم.گزارش
12 | 0
radio١٧:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩رادیوگزارش
18 | 1
star١٧:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ستارهگزارش
14 | 1
i love you grandpa١٧:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دوستت دارم پدربزرگ.گزارش
5 | 0
VAN١٧:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩وَن ( نوعی ماشین )گزارش
32 | 1
umbellate١٧:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩چترگزارش
5 | 0
uncle١٧:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دایی، عموگزارش
14 | 0
pizza١٧:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩پیتزاگزارش
44 | 4
HE١٧:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩او ( مذکّر )گزارش
12 | 0
aunt١٧:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عمّه، خاله، زن دایی، زن عموگزارش
32 | 1
juice١٧:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩شربتگزارش
21 | 1
my party١٧:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩مهمانی منگزارش
14 | 0
cousin١٧:٢٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٩به همه ی بچّه های فامیلcousinمی گویند.گزارش
51 | 1
dad١٧:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩بابا، پدرگزارش
12 | 2
story١٧:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩داستان، قصّهگزارش
9 | 1
i love you grandma١٧:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دوستت دارم مادر بزرگ.گزارش
9 | 0
water١٧:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩آبگزارش
23 | 1
happy birthday١٧:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩تولّدت مبارک.گزارش
39 | 1
spaghetti١٧:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩اسپاگتی، ماکارونیگزارش
39 | 1
cake١٧:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩کیکگزارش
25 | 1
just a minute please١٧:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩لطفاً یک لحظه صبر کن.گزارش
28 | 1
zebra١٧:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩گورخرگزارش
25 | 0
sit down١٧:٠٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٩بنشینگزارش
39 | 1
candy١٧:٠١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩شیرینی، آبنباتگزارش
21 | 1
corn١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ذرّتگزارش
18 | 0