برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرسا بابادی

12ساله،ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 سیتوپلاسم ١٣٩٨/١٢/٢١
|

152 فلاسک ١٣٩٨/١٢/٢١
|

153 سلول ١٣٩٨/١٢/٢١
|

154 موکت ١٣٩٨/١٢/٢١
|

155 کنترل ١٣٩٨/١٢/٢١
|

156 اتمسفر ١٣٩٨/١٢/٢١
|

157 خانه(فقط بخشهای داخلی آن) ١٣٩٨/١٢/٢١
|