برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرسا بابادی

12ساله،ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کسی که گناه نمیکند،پرهیزکار،پاک ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

102 ستایش شده ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

103 من ده انگشت دست دارم. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

104 رادیو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

105 ستاره ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

106 چادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

107 مانند خورشید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

108 او (مذکّر) ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

109 دایی،عمو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

110 عمّه،خاله،زن دایی،زن عمو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

111 به همه ی بچّه های فامیلcousinمی گویند. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

112 بابا،پدر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

113 دوستت دارم پدربزرگ. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

114 داستان،قصّه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

115 دوستت دارم مادر بزرگ. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

116 وَن(نوعی ماشین) ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

117 چتر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

118 آب ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

119 مهمانی من ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

120 تولّدت مبارک. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

121 ساندویچ ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

122 پیتزا ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

123 اسپاگتی،ماکارونی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

124 بستنی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

125 شربت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

126 کیک ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

127 لطفاً یک لحظه صبر کن. ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

128 گورخر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

129 روباه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

130 ماست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

131 بنشین ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

132 قلعه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

133 شیرینی،آبنبات ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

134 ذرّت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

135 نقطه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

136 ابر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

137 دارو ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

138 روز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

139 گربه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

140 دوست داشتن ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

141 لوبیا ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

142 تخته سفید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

143 تخته سیاه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

144 عکس،نقّاشی،تصویر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

145 تخته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

146 در ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

147 مادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

148 Endoplasmic Reticulum ١٣٩٨/١٢/٢١
|

149 Mitochondrion ١٣٩٨/١٢/٢١
|

150 Plasma Membrana ١٣٩٨/١٢/٢١
|