برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرسا بابادی

12ساله،ترم English Timeزبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 در علفزار ١٣٩٩/٠١/٠١
|

52 عافیت باشه! ١٣٩٩/٠١/٠١
|

53 در همسایگی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

54 پلیور،ژاکت ١٣٩٩/٠١/٠١
|

55 بزرگ و کوچک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

56 در مزرعه ١٣٩٩/٠١/٠١
|

57 رنگین کمان ١٣٩٩/٠١/٠١
|

58 بُز ١٣٩٩/٠١/٠١
|

59 پنگوئن ١٣٩٩/٠١/٠١
|

60 ساکت باشید. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

61 بیا با هم انجامش بدهیم. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

62 شکلها و رنگها ١٣٩٩/٠١/٠١
|

63 بشمارشان. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

64 پیدایشان کن. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

65 بطری آب ١٣٩٩/٠١/٠١
|

66 دفتر یادداشت،دفترچه ١٣٩٩/٠١/٠١
|

67 جعبه ی مدادها،جامدادی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

68 بفرمایید. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

69 آرنج ١٣٩٩/٠١/٠١
|

70 یازده ١٣٩٩/٠١/٠١
|

71 وقت بازی،زمان بازی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

72 اردک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

73 شلوار ١٣٩٩/٠١/٠١
|

74 لیمو ١٣٩٩/٠١/٠١
|

75 ببخشید،متاسّفم،عذر میخواهم. ١٣٩٩/٠١/٠١
|

76 صندلی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

77 اتومبیل،خودرو،ماشین ١٣٩٩/٠١/٠١
|

78 مداد ١٣٩٩/٠١/٠١
|

79 جعبه ی اسباب بازی ها ١٣٩٩/٠١/٠١
|

80 اسباب بازی های من ١٣٩٩/٠١/٠١
|

81 توپ ١٣٩٩/٠١/٠١
|

82 خرس عروسکی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

83 عروسک ١٣٩٩/٠١/٠١
|

84 طنابِ بازی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

85 مداد شمعی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

86 میز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

87 کیف ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

88 دونات،پیراشکی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

89 برادر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

90 خواهر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

91 مورچه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

92 خرس ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

93 سر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

94 انگشتان دست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

95 بازوها ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

96 زانوها ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

97 مثل مروارید ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

98 داستان،قصّه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

99 دست ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

100 مثل ماه،هاله ی نور دور ماه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|