مهدی صابری دالنجان

مهدی صابری دالنجان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlayout٢٠:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٧پیش نویس ( یا طرح اولیه )گزارش
0 | 1
route٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٧روند - رویهگزارش
2 | 0
integration٠١:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٦3 - تلفیقگزارش
2 | 1
landscape١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥چشم انداز ، دورنماگزارش
7 | 1
federal١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣حکومتی که از چند بخش کشوری تشکیل گردد و این قسمتها از یک دولت مرکزی متابعت کنندگزارش
9 | 1
policy١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢تدبیرگزارش
7 | 0
authority٠٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٩( در نگارش و امور حقوقی و غیره ) اسناد، ذکر منبع و ماخذ براى اثباتگزارش
5 | 0
lead٠٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٧برجسته، نقش اصلی، بازیگر اصلیگزارش
7 | 1
lead١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦پیشبردنگزارش
16 | 1
developed١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩تدوین شدهگزارش
0 | 0
effect١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩موجب شدن ، باعث شدن ، به وجود آوردن ، ایجاد کردنگزارش
7 | 0
approach٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨نزدیک شدن، مقارنهگزارش
9 | 0
beacon٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧بیکن یک سیگنال ردیابی است که از ماهواره به زمین مخابره میشود. ( سیگنال ردیابی )گزارش
5 | 0
incorporating٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦درنظرگرفتنگزارش
7 | 0
active٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦سریع ، چابکگزارش
2 | 1
recognition٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤به جا آوردنگزارش
7 | 0
actionable٠٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣شدنیگزارش
2 | 0
timely٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢چابکگزارش
0 | 1
advance١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢پیشروگزارش
0 | 1