سلام

سلام سلام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهscience١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦شیمی یا علوم🍂🧬🔬🔬⚗🧪🧫💉🧰 گزارش
18 | 2
upset١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦نگران🥺🥴گزارش
5 | 1
adv١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣معنی:قید مخفف adverb مثال:luckiltگزارش
21 | 1
fill١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣fill means make or become full پرکردن🥣🍥👛گزارش
16 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهreport card١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥
• His report card can point up his talent for maths.
کارنامه او می تواند استعداد خود را برای ریاضیات نشان دهد.
9 | 1
discourage١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣
• His parents tried to discourage him from being an actor.
والدینش سعی کردند او را از بازیگری نا امید کنند
5 | 1