مازیار خاکپور

مازیار خاکپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهacronym١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٤سرواژهگزارش
34 | 0
verified١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣تأیید شده، معتبرگزارش
62 | 1
feed١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٠خوراک دهیگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfeed١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠
• She fed paper into the typewriter.
او در ماشین تحریر کاغذ گذاشت.
5 | 0
feed١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٠
• Don't encourage his drinking; you're only feeding his addiction.
او را به نوشیدن تشویق نکن؛ تو فقط به اعتیاد او دامن می زنی.
5 | 1
feed١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٠
• Praise feeds his ego.
تشویق، نفس را تغذیه می کند
12 | 1