برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کامران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در آورد ،خارج کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

2 عمرا به هیچ وجه ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

3 در آوردن

She removed her shoes

او کفشش را در آورد
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

4 School rules
قوانین مدرسه
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

5 at that time in the past or future• I was at school then; If you're coming next week, I'll see you then. در آن وقت؛ در آن موقع

من اون موقع مد ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

6 آن وقت ها

He was handsome then

آن وقت ها او خوش تیپ بود
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

7 عصبانی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

8 حامله بودن ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

9 خیلی خیلی کم 5% ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

10 کیک ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|