برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 پخش یا منتشر کردن بین دیگران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

302 پزشک عمومی یا GP ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

303 شکستگی استخوان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

304 انبرک (پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

305 تراکت، بروشور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

306 (دندان پزشکی) کشیدن دندان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

307 ماده ضد عفونی کننده، ماده گندزدا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

308 تشخیص دادن بیماری (در پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

309 دندان مصنوعی
artificial teeth
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

310 تحویل ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

311 بقالی، خواربار فروشی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

312 واگیردار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

313 بیماری آبله مرغان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

314 پیشخدمت رستوران، پادوی رستوران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

315 پانسمان، باند زخم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

316 تدارک دیدن، ترتیب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

317 آپاندیس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|