برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متحیر
حیران
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 بیمارییه آسم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

3 ایجاد آتش سوزی عمدی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

4 برنامه ریزی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

5 نیروهای مسلح (ارتش، دریایی و هوایی) ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

6 ارتش ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

7 آپاندیس ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

8 و غیره ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

9 باستانی
قدیمی
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

10 تجزیه و تحلیل کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

11 دزد گیر
زنگ خطر
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

12 آگهی دادن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

13 بی هدف ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

14 اعتیاد ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

15 متهم کننده ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

16 معتاد ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

17 دور کردن، برداشتن
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

18 انسان اولیه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

19 سیاست ١٣٩٨/١٢/١٧
|

20 پیتزا فروشی ١٣٩٨/١٢/١٧
|

21 فلجی ١٣٩٨/١٢/١٧
|

22 اخلاق و خصوصیات شخص ١٣٩٨/١٢/١٧
|

23 بی صدا، لال ١٣٩٨/١٢/١٧
|

24 وابسته به انسان وحشی و اولیه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

25 قتل ١٣٩٨/١٢/١٧
|

26 نیرومند ١٣٩٨/١٢/١٧
|

27 شامل بودن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

28 نیم کره ١٣٩٨/١٢/١٧
|

29 ( از پس کار دشواری) برآمدن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

30 تسلط داشتن، کنترل کردن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

31 تقصیر ١٣٩٨/١٢/١٧
|

32 غش کردن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

33 مجزا ١٣٩٨/١٢/١٧
|

34 غالب، مسلط ١٣٩٨/١٢/١٧
|

35 وابسته ١٣٩٨/١٢/١٧
|

36 طاقت فرسا، نیازمند توجه بسیار ١٣٩٨/١٢/١٧
|

37 مرگبار ١٣٩٨/١٢/١٧
|

38 محروم کردن، قطع کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

39 منتقدانه ١٣٩٨/١٢/١٤
|

40 ثابت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

41 ظرفیت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

42 (جنس) استخوانی
١٣٩٨/١٢/١٤
|

43 به طور کلی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

44 لوس کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

45 شروع به انجام کاری کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

46 پشت سر هم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

47 شدیدا مریض یا خسته بودن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

48 دستگاه ضبط و پخش ویدیو ١٣٩٨/١١/٣٠
|

49 شاخه کوچک، ترکه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

50 به رختخواب رفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|