برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 مجرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

202 کاراگاه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

203 جرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

204 مربوط بودن به ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

205 قانع کردن، متقاعد کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

206 فرمانده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

207 پرونده یا ماجرای پلیسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

208 شغل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

209 تاکسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

210 دزد منزل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

211 دفن کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

212 حمله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

213 جلوتر، پیش تر ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

214 بازداشت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

215 دست یافتن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

216 کامیابی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

217 علاوه بر این ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

218 بیشترین بهره را از چیزی بردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

219 as well (as sb/sth)
همچنین (به عنوان کسی/ چیزی)
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

220 کم وزن تر از حد معمول ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

221 با هم هماهنگ کار کردن (در یک زمان، در یک سرعت و ...) ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

222 داروی مهار کننده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

223 آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

224 برنزه، آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

225 جایگزین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

226 دارای شغل آزاد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

227 جدول زمانی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

228 فعالیت کردن، عمل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

229 منجر شدن به ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

230 کاهش ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

231 برنامه ریزی کردن
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

232 ترجیحاٌ ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

233 چربی دور شکم ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

234 عملکرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

235 سرحال آوردن، پر انرژی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

236 حداکثر، حداعلاء ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

237 رنگ پریده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

238 مستقل بودن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

239 چطور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

240 در دسترس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

241 چاق ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

242 دارای اضافه وزن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

243 توده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

244 کمبود ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

245 خردمند ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

246 بیخوابی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

247 فهرست راهنما ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

248 پیشرفت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

249 معنی، مفهوم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

250 میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|