برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 عضو (گروه، تیم، فرقه و ... ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

152 ناله کردن، غر زدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

153 نظر، فکر، برداشت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

154 عصبانی، خشمگین ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

155 ناله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

156 دوست داشتن، میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

157 حق داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

158 کسی را به جایی رساندن و پیاده کردن ( با ماشین ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

159 ناامیدی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

160 مسئول پذیرش هتل، تحویل دار هتل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

161 بسیار خوشحال، شادمان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

162 رایگان
provided free of charge
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

163 انتخاب، گزینش ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

164 آدم حیوان صفت ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

165 جنبه، دیدگاه ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

166 سپاس گذاری ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

167 سپس، بعدا ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

168 زمانی طولانی، مدت ها
a long time
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

169 کاشف به عمل آمد که ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

170 بیهوده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

171 نقطه به نقطه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

172 نا پیدا ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

173 به طور مثال، فرض کنیم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

174 تا حدی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

175 با ارزش، گرانبها ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

176 محکم کوبیدن (روی ) ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

177 به طور دقیق، به طور کامل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

178 دزد ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

179 adjective : چهارگوش، مربع شکل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

180 دزدیدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

181 محل وقوع ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

182 تاسیس کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

183 راضی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

184 پاداش، جایزه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

185 (با استدلال ) قانع کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

186 تنبیه، مجازات ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

187 جیب زنی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

188 آرامش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

189 اثبات کردن، ثابت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

190 مالکیت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

191 سیاسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

192 راز، معما ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

193 آت و آشغال ریختن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

194 با بی احتیاطی از محل خطرناک خیابان رد شدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

195 گناه کار ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

196 مخفی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

197 جعل سند ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

198 تلاش، کوشش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

199 یارو، شخص ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

200 نا امید ١٣٩٨/١٠/٢٥
|