برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کسی که در خواب راه می رود، خواب گرد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

102 خواب نیمروز، قیلوله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

103 ترازو ١٣٩٨/١١/٢٢
|

104 دوره خواب با حرکات سریع چشم (که فرد خواب می بیند) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

105 گمان کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

106 پول جمع کردن برای هدفی خاص ١٣٩٨/١١/٢٢
|

107 ترتیب دادن، سازمان دادن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

108 کار شاق (بسیار دشوار ) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

109 ناخواسته به خواب رفتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

110 کابوس ١٣٩٨/١١/٢٢
|

111 تعمیر و نگهداری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

112 حد، حریم، محدودیت ١٣٩٨/١١/٢٢
|

113 التیام یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

114 (بدون چیزی) سپری کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

115 اخراج کردن از کار ( به عنوان جریمه) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

116 خجالت زده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

117 خواب آلود ١٣٩٨/١١/٢٢
|

118 افتادن ( به خواب رفتن) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

119 دی جِی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

120 افسرده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

121 تغییر، تاثیر ١٣٩٨/١١/٢٢
|

122 ورود به فرودگاه و ارائه بلیط ١٣٩٨/١١/٢٢
|

123 صدقه، خیرات ١٣٩٨/١١/٢٢
|

124 تجمع یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

125 مفید ١٣٩٨/١١/١٥
|

126 تپیدن (قلب ) ١٣٩٨/١١/١٥
|

127 وصل کردن ١٣٩٨/١١/١٥
|

128 مطلب، موضوع ١٣٩٨/١١/١٥
|

129 تعداد زیاد ١٣٩٨/١١/٠٩
|

130 قیافه گرفتن به کسی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

131 شخصا ١٣٩٨/١١/٠٩
|

132 به هیچ وجه ١٣٩٨/١١/٠٩
|

133 ثروتمند، پولدار ١٣٩٨/١١/٠٩
|

134 هر از گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

135 نقشی را ایفا کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

136 ذهنیت کسی را تغییر دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

137 نامرتب، نامنظم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

138 دست تکان دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

139 تبدیل شدن، برگرداندن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

140 صندوق عقب ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

141 دلسوز، همدل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

142 قهر کردن، اخم کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

143 پز دادن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

144 خرج کردن مقدار زیادی پول برای خرید چیزهایی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

145 کامل، محض ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

146 در مورد، در باره ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

147 سخت، شدید
مثال: raging storm
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

148 دیدگاه، نظر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

149 ترتیب، نظم ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

150 ترش رو، بد اخلاق ١٣٩٨/١٠/٢٩
|