برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 ماشه تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

52 خشک، چوب شده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

53 چادر، خیمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

54 یک تکه شاخه شکسته ١٣٩٨/١١/٣٠
|

55 وضعیت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

56 تندیس، مجسمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

57 دانه برف ١٣٩٨/١١/٣٠
|

58 تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

59 مالیدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

60 مسئول ١٣٩٨/١١/٣٠
|

61 رها ساختن کسی/چیزی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

62 تیر نگه دارنده (مثلا در چادر) ١٣٩٨/١١/٣٠
|

63 نمای کلی، رئوس مطالب، طرح کلی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

64 با این حال ١٣٩٨/١١/٣٠
|

65 فراغت، تفریح ١٣٩٨/١١/٣٠
|

66 وفادار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

67 بدبخت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

68 رهبر ١٣٩٨/١١/٣٠
|

69 آبدار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

70 زانو زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

71 مهمانخانه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

72 سرخپوست ١٣٩٨/١١/٣٠
|

73 جمع کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

74 یخ زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

75 مبالغه کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

76 وداع ١٣٩٨/١١/٣٠
|

77 ناراحت، بی حوصله ١٣٩٨/١١/٣٠
|

78 دردناک، بسیار ناراحت کننده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

79 فاجعه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

80 بسیار سخت، بی امید ١٣٩٨/١١/٣٠
|

81 ترد ١٣٩٨/١١/٣٠
|

82 جانور ١٣٩٨/١١/٣٠
|

83 متوقف شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

84 محل مخصوص چادر زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

85 خداحافظی کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

86 آگاهی، هوشیاری ١٣٩٨/١١/٣٠
|

87 منتظر شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

88 هدف گرفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

89 ماجرا ١٣٩٨/١١/٣٠
|

90 تا حدودی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١١/٢٢
|

91 تا ( حدودی) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

92 حمایت کردن از کسی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

93 شعله ور شدن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

94 انقباض ناگهانی عضله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

95 نیرنگ آمیز، مهارت آمیز ١٣٩٨/١١/٢٢
|

96 تلویزیون ١٣٩٨/١١/٢٢
|

97 بر چسب (قیمت) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

98 سپری کردن، زنده ماندن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

99 (خواب) عمیق و آرام ١٣٩٨/١١/٢٢
|

100 دسته بندی کردن
١٣٩٨/١١/٢٢
|