منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٣,٨٢٩
×
١٠
=
٣٨,٢٩٠
دیس‌لایک شده
٩٨
×
=
-١٩٦
لایک کرده
١٦٥
×
٢
=
٣٣٠
دیس‌لایک کرده
١٤٨
×
=
-١٤٨
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
١
×
-١٥
=
-١٥
امتیاز کل در آبادیس
٣٨,٢٦١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٣,٨٢٩
×
١٠
=
٣٨,٢٩٠
دیس‌لایک شده
٩٨
×
=
-١٩٦
لایک کرده
١٦٣
×
٢
=
٣٢٦
دیس‌لایک کرده
١٤٧
×
=
-١٤٧
حذف با گزارش
١
×
-١٥
=
-١٥
امتیاز کل در دیکشنری
٣٨,٢٥٨

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٢
×
٢
=
٤
دیس‌لایک کرده
١
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٣