امتیاز‌های مسقوط طلا

بازدید
١٥
امتیاز کل
٤٢,٥٥٨
کل مدال ها
٦٨٧
طلا
٦
نقره
٢٦٠
برنز
٤٢١
٤,٢٦٣
×
١٠
=
٤٢,٦٣٠
١١٥
×
=
-٢٣٠
١٨١
×
٢
=
٣٦٢
١٨٩
×
=
-١٨٩
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٤٢,٥٥٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤,٢٦٣
×
١٠
=
٤٢,٦٣٠
١١٥
×
=
-٢٣٠
١٧٩
×
٢
=
٣٥٨
١٨٨
×
=
-١٨٨
١
×
-١٥
=
-١٥
٤٢,٥٥٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣