امتیاز‌های مرجان میری لواسانی

بازدید
١٤
امتیاز کل
١٣٢,٤٥٨
کل مدال ها
٥٩٠
طلا
٧٧
نقره
٢٥٠
برنز
٢٦٣
١٣,٦٤٣
×
١٠
=
١٣٦,٤٣٠
١,٩٨٦
×
=
-٣,٩٧٢
٤
×
٢
=
٨
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٢,٤٥٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٣,٦٤٣
×
١٠
=
١٣٦,٤٣٠
١,٩٨٦
×
=
-٣,٩٧٢
٤
×
٢
=
٨
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٢,٤٥٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠