امتیاز‌های مریم حیدری

بازدید
٢
امتیاز کل
٦
کل مدال ها
١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١
١
×
١٠
=
١٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠