مریم حیدری

مریم حیدری

فهرست جمله های ترجمه شدهmisrepresentation١٩:٢٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٨
• I never saw such a glaring example of misrepresentation.
توصیف خلاق واقعی
2 | 1