برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fyodora

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خویشتن‌داری
در ترجمه‌ی خاطرات ناباکف از نشر چشمه.
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

2 سرنمون ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

3 intimist ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 شهود
سهش [از سهیدن، سهستن در پهلوی: به نگر آمدن، به نگر رسیدن، پدید آمدن. هنوز در زبانِ عوام، به نشانگریِ‌ی دیدن کاربرد دارد/
او را بسه: او را ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

5 تحتِ عنوانِ... ، ذیلِ... ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

6 سر به زیری به معنایی منفی: بی توجهی. ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

7 شکل‌واره ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

8 انطباع، ارتسام ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

9 نوشته‌ای انتقادی در ردّ یک نظر/نگاه/دریافت و... ١٣٩٨/٠١/١٠
|