برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مکیه ولی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شتر بی کوهان آمریکایی که بهش چترچه هم میگن ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 چرم خام ، چرم مخملی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

3 ایول ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

4 دانشمندان ، خردمندان ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

5 ژاکت خلبانی یا کاپشن خلبانی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

6 همراه مریض ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 جنین ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

8 قهوه ای روشن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

9 سفیدِ سفید
خیلی سفید
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

10 پارچه ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

11 پارچه ی ریز بافت ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

12 آینده ی درخشان ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

13 آینده ی درخشان ١٣٩٩/٠٧/١٥
|