برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید کامل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خطر
.Lion is a danger animal
شیر یک حیوان خطرناک است.
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

2 Zoo باغ وحش
Zoo keeper میشه نگهبان باغ وحش
١٣٩٧/١١/١٨
|

3 طبیعی
Tooran is the natural home of the persian zebra.
١٣٩٧/١١/١٠
|

4 There's no coffee. Would you like a cup of tea instead ?
قهوه نداریم. آیا به جای آن چایی میل دارید؟
١٣٩٧/١١/١٠
|