برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید حاجتمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جهان روا ١٣٩٩/١٢/١٣
|

2 مورد نظر ١٣٩٩/١٢/١٣
|

3 وا داشتن ، وا دارد ١٣٩٩/١٢/١٣
|

4 شرکتهای خدمات عمومی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

5 بشرطی که ،
زمانیکه ،
در صورتیکه
١٣٩٩/١٢/١٣
|

6 دگر اندیش ١٣٩٩/١٢/١٢
|

7 ارزشهای تعیین شده ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

8 بعدی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

9 خوارک های داده ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

10 خوارک دهی داده ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

11 فهرست بندی های منتخب ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

12 مسائل اساسی ،
مشکلات اساسی
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 رمزاقتصاد ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

14 همچنین آمده است که ، ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

15 اقتصادرمز ١٣٩٩/١١/٢٨
|

16 آلما ماتر (به لاتین: Alma mater) (در لاتین: آلما به معنی �مغذی/مهربان� و mater به معنی �مادر� است) اصطلاحی است که در روم باستان به عنوان لقب برای اله ... ١٣٩٩/١١/٢٨
|

17 با مشکل مواجه شدن ١٣٩٩/١١/٢٨
|

18 فضای مشترک کاری ١٣٩٩/١١/٢٧
|

19 گروه اینترتی توزیع شده ١٣٩٩/١١/٢٧
|

20 گروه مانند
Internet tribe
١٣٩٩/١١/٢٧
|

21 پروتکل توافق عمومی اساسی
پروتکل توافق عمومی زیربنایی
١٣٩٩/١١/٢٧
|

22 پروتکلهای زیر بلاکچین ،
پروتکهای نهفته در بلاکچین ،
١٣٩٩/١١/٢٧
|

23 زیربنای فناوری بلاکچین ١٣٩٩/١١/٢٧
|

24 مطمئن ١٣٩٩/١١/٢٧
|

25 صرفه اقتصادی ١٣٩٩/١١/٢٧
|

26 قابلیت تجاری سازی !! ١٣٩٩/١١/٢٦
|

27 تکیه گاه ١٣٩٩/١١/٢٦
|

28 تلنگر زدن ١٣٩٩/١١/٢٦
|

29 و خیلی های دیگر ١٣٩٩/١١/٢٦
|

30 معلوم ١٣٩٩/١١/٢٥
|

31 بوجود آمدن ١٣٩٩/١١/٢٠
|

32 طرفی که ١٣٩٩/١١/٢٠
|

33 طرفی که ١٣٩٩/١١/٢٠
|

34 اثرات جانبی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

35 محیطی ،
بیرونی
١٣٩٩/١١/٢٠
|

36 سقلمه زدن ،
بیداری
١٣٩٩/١١/٢٠
|

37 جایزه مدرس نمونه ،
معلم نمونه
١٣٩٩/١١/١٩
|

38 حق دسترسی ،
حق آبونمان دسترسی به اطلاعات
١٣٩٩/١١/١٨
|

39 کاربردی ١٣٩٩/١١/١٥
|

40 به خود اختصاص دادن
شخصی سازی کردن ،
١٣٩٩/١١/١٥
|

41 به دیگران منتقل کردن ، برون سپاری کردن !!! ١٣٩٩/١١/١٥
|

42 منافع
To extract rent from nature or from workforce
١٣٩٩/١١/١٥
|

43 نهفته ١٣٩٩/١١/١٥
|

44 دور ریز غذا ١٣٩٩/١١/١٥
|

45 به عبارتی ١٣٩٩/١١/١٥
|

46 وضعیت ١٣٩٩/١١/١٥
|

47 مداقه ، کنکاش ، بررسی بسیار دقیق ١٣٩٩/١١/٠٧
|

48 مقادیر ، اندازه ها ١٣٩٩/١١/٠٦
|

49 افرادی که تفکر تحلیلی دارند
اندیشیدن تحلیلی !!!
تفکر با انظباط !!
١٣٩٩/١١/٠٦
|