مجید حاجتمند

مجید حاجتمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrearrangement١٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١چیدمان مجدد !گزارش
0 | 0
argue for١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١اذعان داشتنگزارش
0 | 0
gain١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١عایدی ( در متون حسابداری و مالی ، به نقل از فرهنک لغات دکتر عبدو تبریزی )گزارش
0 | 0
it is limiting to say١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١میتوان گفتگزارش
0 | 0
A١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠( در رستوران ) جدا جدا سفارش دادن بجای اینکه از منیو تبعیت شودگزارش
0 | 0
who is who١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤او چه کسی است ( ویکی پدیا )گزارش
0 | 0
by orders of magnitude١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤به مراتب بیشتر از . . . . . . .گزارش
0 | 0
on going cooperation١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣همکاری مدامگزارش
0 | 0
background١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تجربیاتگزارش
0 | 0
targeting١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تعیین کردن ، مشخص کردنگزارش
2 | 0
get lost before translation٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣قبل از ترجمه گمشدنگزارش
0 | 0
locking up١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩سپرده گذاریگزارش
0 | 0
default risk١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩ریسک عدم ایفای تعهدگزارش
0 | 0
flash loan١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩وام سریع ، وام فوری ( در ارزهای دیجیتال )گزارش
0 | 0
lock up١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩سپرده کردن Borrowers can lock up tokens they own as collateral in a smart contractگزارش
2 | 0
representing١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩مبینگزارش
0 | 0
loopholes١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مسائل ، مشکلاتگزارش
2 | 0
stress test١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تحت آزمایش !!گزارش
2 | 0
stress test١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦آزمایش از طریق تحت فشار قراردادن ، آزمایش تحت فشار !!گزارش
2 | 0
fungibility١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦قابل معاوضهگزارش
5 | 0
all١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تمامی موارد . . . .گزارش
2 | 0
high level٠٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦زیاد ، شدیدگزارش
2 | 1
practice١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥رویه عمل گزارش
2 | 0
it is safe١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨با اطمینان خاطر . . . با اطمینان . . .گزارش
0 | 0
tips٠٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨امتیاز power balance further tips to dishonestyگزارش
2 | 0
listing٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨لیست گیریگزارش
0 | 0
cost١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧منجر به cost them to lieگزارش
2 | 0
pay off١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧تلافی شدنگزارش
5 | 0
which١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧که این امرگزارش
21 | 0
candidates١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧کاندیدهاگزارش
5 | 0
curate٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧درست کردن ! لیست درست کردن to curate the listگزارش
0 | 1
curated٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧گزینشگزارش
2 | 1
curate٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧گزینش !گزارش
0 | 1
best knowledge٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧بنابر آخرین اطلاعات تا جاییکه میدانیم ، تا جاییکه اطلاع دارم To the best of my knowledgeگزارش
2 | 0
self sustained١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦متکی بخودگزارش
2 | 0
filtering١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦تفکیک کردن !گزارش
2 | 0
direct result١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نتیجه صریح ، دستاورد صریح نتیجه مشخصگزارش
2 | 0
publishing٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نشرگزارش
5 | 0
centralization٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣تمرکز سازیگزارش
0 | 0
users٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٦کاربرانگزارش
0 | 0
save much time٠٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١٦جلوی اتلاف ( یا صرف ) وقت را گرفتن ، زمان های زیادی را هدر ندادن گزارش
2 | 0
third party٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦دیگریگزارش
0 | 0
third party٠٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦دیگرانگزارش
0 | 0
to shed light١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩کمک به درک بهتر . . راهنمایی کردن ، گزارش
0 | 0
save٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦جلوی اتلاف . . . . گرفتنگزارش
0 | 0
classic movies٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦فیلمهای قدیمیگزارش
2 | 0
redefine٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥از نو تعریف کردنگزارش
2 | 0
pay out٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤مرحله پرداختگزارش
0 | 0
first come first serve٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤زودتر از همهگزارش
0 | 0
bottleneck٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مشکل سر راهگزارش
0 | 1