برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید حاجتمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کمک به درک بهتر ..
راهنمایی کردن ،
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

2 جلوی اتلاف .... گرفتن ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

3 فیلمهای قدیمی ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

4 از نو تعریف کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

5 مرحله پرداخت ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

6 زودتر از همه ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

7 مشکل سر راه ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

8 سمت و سو ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

9 ارائه کردن

نتایج حسابرسی را ارائه میکند

produces audit results
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

10 نحوه عملکرد ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

11 به مراتب .... ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

12 حصارها ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

13 تبلیغ بدافزار ١٤٠٠/٠٢/١١
|

14 اتفاق افتادن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

15 پرچین ها ١٤٠٠/٠٢/١١
|

16 وضع مالی بسیار عالی ،
وضعیت مالی توپ ،
١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

17 مشاور ، مدیر ارشد ، بازرس (بنا به تعریف زیر)

manager is the person who is in charge of the specific unit or department of the organization a ...
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

18 هزینه نهایی صفر جامعه ١٤٠٠/٠١/٢١
|

19 کالایی شدن ،
تبدیل به کالا شدن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

20 خدمات افزودنی ،
سرویس افزودنی نوعی سرویس است که نمی تواند به تنهایی ایستاده و فقط می تواند به یک سرویس موجود اضافه شود. به عنوان مثال، سرویس Add ...
١٤٠٠/٠١/٢١
|

21 �فوذ بسزا ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

22 عددی !! حسابی !! ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

23 جلوه مهمی پیدا کردن ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

24 پیش رفت ،
سرو صدا کردن
١٣٩٩/١٢/٢٤
|

25 تبلیغ بس ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

26 جمله بندی ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

27 طرفهای دیگر ١٣٩٩/١٢/١٩
|

28 طرف دیگر ١٣٩٩/١٢/١٩
|

29 به سمت اینکه !! ١٣٩٩/١٢/١٧
|

30 جهان روا ١٣٩٩/١٢/١٣
|

31 مورد نظر ١٣٩٩/١٢/١٣
|

32 وا داشتن ، وا دارد ١٣٩٩/١٢/١٣
|

33 شرکتهای خدمات عمومی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

34 بشرطی که ،
زمانیکه ،
در صورتیکه
١٣٩٩/١٢/١٣
|

35 دگر اندیش ١٣٩٩/١٢/١٢
|

36 ارزشهای تعیین شده ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

37 بعدی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

38 خوارک های داده ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

39 خوارک دهی داده ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

40 فهرست بندی های منتخب ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

41 مسائل اساسی ،
مشکلات اساسی
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

42 رمزاقتصاد ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

43 همچنین آمده است که ، ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

44 اقتصادرمز ١٣٩٩/١١/٢٨
|

45 آلما ماتر (به لاتین: Alma mater) (در لاتین: آلما به معنی �مغذی/مهربان� و mater به معنی �مادر� است) اصطلاحی است که در روم باستان به عنوان لقب برای اله ... ١٣٩٩/١١/٢٨
|

46 با مشکل مواجه شدن ١٣٩٩/١١/٢٨
|

47 فضای مشترک کاری ١٣٩٩/١١/٢٧
|

48 گروه اینترتی توزیع شده ١٣٩٩/١١/٢٧
|

49 گروه مانند
Internet tribe
١٣٩٩/١١/٢٧
|

50 پروتکل توافق عمومی اساسی
پروتکل توافق عمومی زیربنایی
١٣٩٩/١١/٢٧
|