مهشید متین

مهشید متین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbreak with١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٢پیروی نکردنگزارش
7 | 0
ledger١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠دفتر حساب کتاب کلگزارش
2 | 0
cultivate٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦Nurtureگزارش
5 | 0
alleged٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤Supposedlyگزارش
5 | 0
discrepancy٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣تناقضگزارش
5 | 1
muddy٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣١در مورد رنگها میشه تیره و کدرگزارش
5 | 0
run down١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣١Wornoutگزارش
2 | 0
get about٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠1 ) بیرون گشتن، چرخیدن 2 ) در مورد اخبار منتشر شدنگزارش
7 | 0
narrowly٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩ب اصطلاح خودمون میگیم خیلی "مویی" مثلا مویی رد کردن گزارش
21 | 1
دروغ محض٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨Utter lieگزارش
5 | 0
charred٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨جزغالهگزارش
5 | 0
facsimile٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦زیراکسگزارش
5 | 0
shoutout١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣قدردانی کردن از کسی جلوی عمومگزارش
7 | 1
subtle٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢سوسکی😜گزارش
30 | 1
conveyance١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧وسیه نقلیه ( formal )گزارش
12 | 0
blight٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤آفت در مورد گیاهانگزارش
5 | 0
flea market٢٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٦جمعه بازار خودمون!گزارش
16 | 0
snapshot١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٦عکس یهوییگزارش
7 | 0
fourfold٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٢همونکه خودمون اصطلاحا میگیم چهارلا پنج لاگزارش
7 | 0
swap٢١:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩طاق زدنگزارش
7 | 1
procrastinate٠١:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨پشت گوش انداختنگزارش
18 | 1
essence١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/١٥اِسانسگزارش
9 | 1
sparse١٤:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣تُنُکگزارش
7 | 1
proceed١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٠Go aheadگزارش
14 | 1
on everybody's tongue٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥سر زبوناگزارش
0 | 0
fire up١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤از کوره در رفتنگزارش
0 | 0
where there's life there's hope١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥هر جا زندگی هست، امید هم هست.گزارش
2 | 0
unprecedented١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣Never beforگزارش
16 | 1
grumpy١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣عُنُقگزارش
9 | 1
as with٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦همچونگزارش
23 | 1
clogged up١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤راه بندونگزارش
0 | 0
contemptible١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣رفتاری ک در خور تحقیرهگزارش
12 | 0
fast٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢سفت و محکمگزارش
9 | 1
provocative٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٩1 ) جنجالی 2 ) تحریک آمیزگزارش
25 | 0
bohemian٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩مثلا تیپ خیلی از دانشجوهای هنر و هنرمندا تو پارک دانشجو ک حالت نامتعارف دارهگزارش
14 | 1
leaps and bounds١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٨پیشرفت در کاری/چیزی بصورت چشمگیر ( خیلی زیاد و خیلی سریع )گزارش
16 | 0
hit or miss٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٥شانسکیگزارش
5 | 0
mainstream٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٣راهی که اکثریت میرنگزارش
21 | 1
hype١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٣تو بوق و کَرنا کردن ی چیزی ، در صورتی ک در واقعیت اونقدر خوب و جذاب نیستگزارش
34 | 0
portfolio١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٠سابقه کارگزارش
18 | 1
purism١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٠سادگی و بی آلایشیگزارش
7 | 0
hurricane١٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩Gale forceگزارش
7 | 1
chitchat١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦حرف مفتگزارش
9 | 1
cross mind١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤خطور کردن ب ذهنگزارش
9 | 0
play along١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/١٥صداشو درنیاوردن😊گزارش
30 | 0
nosocomial١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٣عفونت بیمارستانیگزارش
5 | 0
dimpling١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥کشیده شدن پوست ب سمت داخلگزارش
0 | 0
retraction١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥تو رفتگیگزارش
9 | 0
at the mercy of١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣به لطفِ. . .گزارش
2 | 3
semetry١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩Cemetery میشه قبرستان نه semetryگزارش
0 | 0