برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمود احمدنیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در شرایط خوب و بد با هم بودن ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

2 از همراهی با هم لذت بردن ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

3 city hall ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 لوتئین،کاروتنوئیدی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی است که از میوه‌ها و سبزیجات استخراج می شود و به طور طبیعی در چشم وجود دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

5 متناسب ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

6 here you are
بفرمایید.در هنگام تعارف یا پذیرایی استفاده میشود
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

7 خیلی خوش شانسی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

8 در نتیجه من نتوانستم که بهره کنم ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

9 شما به این میگی تعطیلات؟
به عنوان طعنه استفاده می شود
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

10 فرقی نمیکند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

11 بلند پرواز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

12 نوعی ماهی برقی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

13 the decade of twenties ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 shoulder bag
• The thief grabbed the shoulder bag from the woman and ran off.
• دزد کیف دوشی زنانه را گرفت و فرار کرد
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|