to be through thick and thin

پیشنهاد کاربران

در شرایط خوب و بد با هم بودن
طی هر شرایطی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما