برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی خوش خبر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ممنوع ، قدغن ١٣٩٩/١١/١٠
|

2 اگه گفتاری باشه یعنی : بالا ببر ! ١٣٩٩/١١/١٠
|

3 برو کنار ! ١٣٩٩/١١/١٠
|

4 برگشتن ، برگرد ١٣٩٩/١١/١٠
|

5 شرط ، شرایط ١٣٩٩/١١/٠٤
|

6 احساس ، عاطفه ١٣٩٩/١١/٠٤
|

7 کامل ، دقیق ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

8 لباس
پوشاندن
(لباس) به تن کردن
١٣٩٩/٠٨/٢٠
|