امتیاز‌های مهدی نمازیان

بازدید
١٦
امتیاز کل
٤,٧١٠
کل مدال ها
١,٨٢٣
طلا
٠
نقره
١,٥٠٢
برنز
٣٢١
٤٧٠
×
١٠
=
٤,٧٠٠
٦٧
×
=
-١٣٤
٥١
×
٢
=
١٠٢
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٣
×
١٥
=
٤٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٧١٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٥١
×
١٠
=
٤,٥١٠
٦٥
×
=
-١٣٠
٥١
×
٢
=
١٠٢
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٤٧٩

جزئیات امتیاز در بپرس

١٩
×
١٠
=
١٩٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٣
×
١٥
=
٤٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣١