برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mohammad javad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درجه-زاویه-مقدار ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

2 انفلانزا ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

3 give food to ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|