دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٢٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥١
لایک
لایک
١,٦٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

Nathaniel, when shall we make a bonfire of all our books? ناتانائیل، آخر کِی همه ی کتابها را خواهیم سوزاند؟ ( "مائده های زمینی"، آندره ژید، دوروتی ...

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

by the mantle of. . . ردای . . . به تنِ . . . پوشاندن ( باطن چیزی را با ظاهری فریبنده پوشاندن، توجیه و بهانه ی دروغین برای چیزی یا کاری آوردن، کار ...

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

Avant - gardes always harbor the political, the idea of the overthrow of the status quo. آوانگاردها همواره ایده های سیاسی، و سرنگونیِ وضعِ موجود را ...

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

Yet their forms do not always germinate life as promised. با این حال، فرم های معماران، گاهی زندگی را - آنطور که وعده داده اند - به بار نمی نشانند.

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١

She threw out ideas, some seeded, some did not. او ایده هایی را عرضه کرد، برخی شان به بار نشست، و برخی دیگر نه.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.