محسن برازنده

محسن برازنده چرا فهرست کلمات جستجو شده را دیگر ندارم؟

فهرست جمله های ترجمه شدهheels١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٩
• High heels are coming back into fashion .
پاشنه بلندها دارن مد میشن
0 | 0
swathe٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• The nurse carefully swathed the sprained ankle.
پرستار با دقت مچ پای پیچ خورده را پیچید.
0 | 0
acknowledge٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢
• We should at least acknowledge their invitation, even if we decide not to go.
ما حداقل باید از دعوت آنها قدردانی کنیم حتی اگر تصمیم به رفتن نداشته باشیم.
5 | 0
initial٠٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩
• After the initial surprise I got to like the place.
بعداز سورپرایز اولیه ، من دوست دارم اتفاق بیفته.
2 | 1
virtue١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦
• Birth is nothing where virtue is not.
جائیکه فضیلت نیست تولد بی معناست.
7 | 0
virtue١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦
• He leapt forward with his sword to defend his sister's virtue.
اوبا شمشیرش به جلو خیز برداشت تا از پاکدامنی خواهرش دفاع کند.
2 | 0
inn٠٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠
• The awful food at the inn disgusted us.
غذای افتضاح مسافرخانه حال ما را بهم زد.
9 | 0
deadline٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠
• A dead line results.
نتیجه ضرب الاجل
0 | 0
deadline٠٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٠
• They proposed that we set a dead line for the rate payment.
آنه پیشنهاد دادند که یک ضرب الاجل برای بازپرداخت تعیین کنیم.
0 | 0
deadline٠٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٠
• We are still hoping to meet the November deadline.
ماهنوز امیدواریم که تا موعد نوامبر کار را انجام دهیم.
2 | 1
slam١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨
• The critics slammed the play, but audiences loved it.
منتقدین نمایش را کوبیدند اما مورد توجه شنوندگان قرار گرفت.
5 | 1
fallible٠٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨
• We're fallible, so we make mistakes.
ما جائزالخطائیم پس اشتباه می کنیم.
0 | 0
evacuee١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣
• On reaching Dubai the evacuees are taken straight to Dubai international airport.
در هنگام رسیدن به دبی ، جنگ زده ها مستقیماًبه فرودگاه بین امللی دبی برده شدند.
0 | 0