امیر نادرلو

امیر نادرلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmeet the bottom١٠:١٥ - ١٣٩٧/١٢/١٣به ته خط رسیدنگزارش
0 | 0
cave١٧:٣٠ - ١٣٩٧/١١/١١تسلیم شدن، اجابت کردنگزارش
53 | 1
being case٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٠١تحت تعقیب بودنگزارش
2 | 0
affair١٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨فعالیتگزارش
46 | 2
flabby٠٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨چاق، شکم گندهگزارش
39 | 1
comer٠٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨پیاده روگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهsemester١٩:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٤
• I got a D in history last semester.
من یه نمره D تو درس تاریخ ترم پیش دارم
69 | 3
malice٢٣:٤٣ - ١٣٩٧/١١/١٤
• His hitting her was no accident; it was an act of malice.
اینکه او را مورد ضرب قرار داد اتفاقی نبود، از روی بدجنسی بود
2 | 1