لیلا علمایی

لیلا علمایی

فهرست جمله های ترجمه شدهdefeatist٠٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٣/٠١
• Being defeatist will get us nowhere.
شکست پذیر بودن مارا به جایی نخواهد رساند
0 | 0
mess around٠٩:٢٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٩
• Never mess around with scissors.
با قیچی شوخی نکن
0 | 0