برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا محمدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقطه تمایز ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

2 با توجه به دیکشنری لانگمن هر دو شکل صحیح است.
alright = all right
در رابطه با معنی نمیسه گفت بسیار خوب، alright حالتی است‌که بیمار نیستیم ی ...
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

3 وجهه ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

4 روشی در مبحث آزمون سازی که برای سنجیدن میزان پایایی یک آزمون از آن استفاده میشود، بدین صورت که یک آزمون از یک گروه طی بازه ای زمانی، دو بار گرفته می‌ ... ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 (در آمار ) نمودار میله ای که برای متغییرهای پیوسته رسم می گردد‌. ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 در نقش فعل به معنای جدول بندی کردن

to arrange figures or information together in a set or a list, so that they can be easily compared
١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

7 خلاصه کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

8 استنتاجی، استنباطی
Inferential statistics آمار استنباطی
١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

9 دوره آموزشی فشرده ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

10 طیف ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

11 مخلوط
درهم
١٣٩٩/٠٧/٢١
|

12 کم و بیش ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

13 بیانی ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

14 خطای جزئی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

15 خطای کلی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

16 نامفهوم
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

17 روی آوردن( به چیزی یا شخصی) برای کمک ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

18 مرجع برون متنی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

19 مرجع دورن متنی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

20 اصلی، پایه ای
Prepositional meaning
معنای اصلی
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

21 نمایه ای ١٣٩٩/٠٧/١٧
|