امتیاز‌های لیلا دانشور

بازدید
١
امتیاز کل
٧,٥٤٨
کل مدال ها
٦٠٨
طلا
٠
نقره
٤٧٣
برنز
١٣٥
٧٥٤
×
١٠
=
٧,٥٤٠
١٠٠
×
=
-٢٠٠
١١٢
×
٢
=
٢٢٤
١٦
×
=
-١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٥٤٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧٥٤
×
١٠
=
٧,٥٤٠
١٠٠
×
=
-٢٠٠
١٠٦
×
٢
=
٢١٢
١٦
×
=
-١٦
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٥٣٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢