برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلا دلبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به رسمیت شناختن ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

2 به حساب نیاوردن ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

3 تشخیص دادن ١٣٩٧/٠١/٢٤
|

4 (حقوقی) شق (بخش جزئی تر از بندماده قانونی) ١٣٩٧/٠١/٢٤
|

5 ارائه کردن (لیست) ١٣٩٧/٠١/٢٤
|

6 انحلال یافتن (شرکت)،منحل شدن ١٣٩٧/٠١/٢٤
|

7 خالتور ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

8 مشارکت کنندگان
شرکاء شرکت
١٣٩٧/٠١/٢٣
|