سرمد

سرمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfolding bike٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٨دوچرخه ثابت ورزشیگزارش
0 | 0
shell٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٧روی کار روی پارچهگزارش
0 | 0
flap٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٧لبه پارچهگزارش
0 | 0
instructions١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٦روش کارگزارش
0 | 0
fusible interfacing١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٦لایه چسب برای پارچهگزارش
0 | 0
cotton١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٦پنبه کتان نخگزارش
0 | 0
backend web٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٣تحت وبگزارش
0 | 0
stand٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٢اگر همراه با یک کلمه اختصاری بیاید به معنی مخفف کلمه استگزارش
5 | 0
take care٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١١پشتیبانی کردنگزارش
0 | 0
sub directory١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٠زیر شاخهگزارش
0 | 0
trim١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧برش زدنگزارش
2 | 0
outlet٠٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧راه، روشگزارش
0 | 0
configuration١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦مباحثگزارش
0 | 0
efficient١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦کاربردیگزارش
0 | 0
decision٠٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣انتخابگزارش
0 | 0
common٠٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢کاربردیگزارش
2 | 1
distortions١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠١تغییراتگزارش
0 | 0
semitone١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩نیم پرده در موسیقیگزارش
0 | 0
dynamics٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧سطوح صدا در موسیقیگزارش
0 | 0
polyclinic٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧درمانگاهگزارش
0 | 0
paste١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣عصاره پورهگزارش
5 | 0
must١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣شراب تازهگزارش
0 | 1
in passing١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣به طور کلیگزارش
2 | 0
zest١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣طعم و مزهگزارش
0 | 0
out of order٠٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٨بی قاعدهگزارش
0 | 0
education levels٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٤سطوح آموزشیگزارش
0 | 0
advanced٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢حرفه ایگزارش
2 | 0
gauge٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥قطر سیم گیتارگزارش
0 | 1
DAY٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤روزگارگزارش
0 | 0
advanced٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤ماهرگزارش
2 | 0
owl٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠Online Writing Lab ( OWL ) آزمایشگاه نوشتن آنلاینگزارش
0 | 0
british١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢بریتیش بریتانیایی انگلیسیگزارش
0 | 1
peer١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢همکاران همتایانگزارش
0 | 0
jargon٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢محاوره ایگزارش
0 | 1
storyline١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢١موضوع اصلیگزارش
2 | 0
washcloth١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠دستمالگزارش
0 | 1
ear cleaning١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠گوش پاک کنگزارش
0 | 0
background٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٨رزومهگزارش
0 | 1
ride١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٨بورسیه تحصیلی ride scholarshipگزارش
0 | 0
bone١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مفصلگزارش
0 | 1
out of date١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٥از رده خارجگزارش
0 | 0
turn over١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٥تغییر حالت یا جهتگزارش
5 | 1
as of today٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٠تاکنونگزارش
5 | 0
kindly١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠به نوعیگزارش
9 | 0
allspice١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩فلفل فرنگیگزارش
0 | 0
dressing١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩دسر یا پیش غذاگزارش
0 | 0
navy٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩لوبیا سفیدگزارش
2 | 0
cannellini٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨لوبیای کشاورزیگزارش
0 | 0
black eyed٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨لوبیای چشم بلبلیگزارش
0 | 0
striped bass٢٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨خار ماهی نواریگزارش
0 | 0