کبری ذوله

کبری ذوله

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplace into context٠٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨making a topic easier to understand by giving extra information about the time, place, situation, history, and so on قابل درک کردن چیزی از طریق دادن ... گزارش
0 | 0
born and bred in١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥اهلِ . . . بچه ی . . .گزارش
2 | 0
bitch١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩سلیطه، دریده، پاچه پارهگزارش
37 | 4
candy cane١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣آبنبات قیچی، آبنبات شلنگیگزارش
2 | 0
hypersensitivity١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٣٠این کلمه در متون روانشناسی، ازدیاد حساسیت معنی می شود.گزارش
0 | 0
nasty١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١٣( در مورد زخم ) چندشناک، ناجورگزارش
37 | 1
paper bag١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠ساک کاغذی، ساک مقواییگزارش
5 | 1
candy apple٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٩آبنبات سیبی، سیب آبنباتیگزارش
2 | 0
underreport١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧کوچک نمایی کردنگزارش
12 | 0
minimal١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٥ناچیزگزارش
37 | 0
unexpected٠٨:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٢١ناگهانی، نابهنگام گزارش
21 | 1
period٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٤همین که گفتم! یک کلام! A word used after a statement to emphasise its finality, usually used to sound more savageگزارش
74 | 1
cauldron٠٩:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/١٤دیزیگزارش
2 | 2
باریکه راه١٦:٣١ - ١٣٩٨/١٢/١٢راه باریک و تنگگزارش
0 | 0
candy cane١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/١١شکلات شلنگیگزارش
9 | 1
dirt and pebble٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٦شن و ماسهگزارش
0 | 0
self centeredness٢٠:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٨خودپسندی، خودگرایی، خودرایی، خودمحوری، خودخواهیگزارش
5 | 0
CUP١١:١٩ - ١٣٩٨/١١/١٤کاسه ( در سینه بند )گزارش
21 | 0
wild goose chase١٣:٣٠ - ١٣٩٨/١١/١٣خود را سر کار گذاشتنگزارش
0 | 1
drained٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/١١/١٢بی رمق، بی حالگزارش
32 | 1
drained٠٨:٥٤ - ١٣٩٨/١١/١٢از نفس افتادهگزارش
30 | 1
clear one's throat٠٨:٤٧ - ١٣٩٨/١١/١٢صاف کردن گلوگزارش
0 | 0
curl up١٠:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٠٦کِز کردن. یک گوشه، خود را جمع کردن و نشستنگزارش
21 | 1
no big deal٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٠٦طوری نشده. حالا مگه چی شده؟گزارش
9 | 1
pitch black٠٧:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٧ظُلمات سیاهی و تاریکی ای که در آن، چشم، چشم را نبیند.گزارش
9 | 0
prickly ball١٦:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٦توپ خارپشتی، توپ خاردارگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهaccount for١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧
• How do you account for the fact that unemployment is still rising?
چه توجیهی برای این مساله دارید که بیکاری همچنان رو به افزایش است؟
9 | 1