حمید

حمید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsilver bullet٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠١/٢٤یک راه حل ساده و به ظاهر جادویی برای یک مشکل پیچیده گوی جادوییگزارش
55 | 0
deployment٢٣:١٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٧راه اندازی، استقرار، توسعه، ایجادگزارش
39 | 1
as long as١٩:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٠١از این روگزارش
53 | 2
unbundling٢٣:٣١ - ١٣٩٦/١١/١٧واگشایی، اشتراکگزارش
7 | 0
aim٠٠:٠٠ - ١٣٩٦/١١/١٥پرداختنگزارش
37 | 1
transpose٢٣:٥٢ - ١٣٩٦/١١/١٤انتقال ، قرار دادن، جای دادنگزارش
16 | 1
grooming٠٣:٠٤ - ١٣٩٦/١١/١٣کم کردن و یا جمع کردن، خلاصه کردن، سازماندهی کردنگزارش
12 | 1
churn٠٢:٤٢ - ١٣٩٦/١١/١٣تعویض، تغییر، جایگزینیگزارش
48 | 12
problematic٠٢:٣١ - ١٣٩٦/١١/١٣مشکل سازگزارش
133 | 1
further back٢٣:٤٥ - ١٣٩٦/١١/٠٨عقب تر پیش تر قبل تر از چیزیگزارش
16 | 0
inefficient٢٣:١٣ - ١٣٩٦/١١/٠٨کم بازده ، کم بهر ، غیرموثر، ناکارامد، نامناسبگزارش
83 | 1
agnostic٠٠:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩بی طرف، منصفانه ، بدون تبعیض، عاری از تعصب، روشن فکرانهگزارش
74 | 3
unbundled٠١:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٨جداسازی شدهگزارش
2 | 0
intervention٠٠:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٥وساطتگزارش
34 | 1
unbundled٠٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٥تفکیک شده، مجزا، مستقلگزارش
5 | 0
makes sense١٣:٤٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٢منطقی هست که، با عقل جور در می آیدکه، به این معنی است که،گزارش
71 | 0
legacy١٣:٤٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٢قدیمیگزارش
85 | 1
bandplans١٣:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٢پلت فرمگزارش
0 | 0
coexistence٠٢:١٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٢سازگاریگزارش
23 | 1
step by step٠٢:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٢سریالی، تدریجیگزارش
5 | 1
peer to peer١٢:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨نظیر به نظیرگزارش
16 | 1
differentiator٠٠:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨تمایز، تمیز دهنده، تفکیک کننده ، متمایز کننده، وجه تمایزگزارش
32 | 0
bursts٢٣:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧پیوسته ، منفجر شدن ، رگبار ، ترکش ، محل اصابت گلوله ، قطارى ، پشت سر هم قطع کردن ، ترکیدن ، ازهم پاشیدن ، شکفتن ، منفجر کردن ، انفجار ، شیوعگزارش
30 | 1
splicing١٦:٤٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦اسپلایزینگ verb: باهم متصل کردن ( splice, connect ) پیوند کردن ( splice ) بهم تابیدن ( intertwine, splice )گزارش
18 | 1
conceptual changes١٤:١١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦تغییر مفهوم چیزی: مثلا مفهوم آموزش با ورود اینترنت دچار تغییر شده است.گزارش
0 | 0
over the top١٣:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥فوق العاده بالا، بیش از اندازه، سطح بالاگزارش
30 | 1
not least١٣:٠١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥به خصوص؛ به ویژه.گزارش
108 | 0